jodo

Le curriculum du shindo muso ryu est très complet.

Outre le Jo il comprend aussi le Ken, le Jitte, le Kusarigama, le Tanjo, Hojo.

Ci dessous la partie Jo :

 

Kihon tandoku 

 1. Honte uchi
 2. Gyakute uchi
 3. Hiki otoshi uchi
 4. Kaeshi tsuki
 5. Gyakute tsuki
 6. Maki otoshi
 7. Kuri tsuke
 8. Kuri hanashi
 9. Tai atari
 10. Tuski hazushi uchi
 11. Do barai uchi
 12. Taihazushi uchi

 

Kihon sotai 

 1. Honte uchi
 2. Gyakute uchi
 3. Hiki otoshi uchi
 4. Kaeshi tsuki
 5. Gyakute tsuki
 6. Maki otoshi
 7. Kuri tsuke
 8. Kuri hanashi
 9. Tai atari
 10. Tuski hazushi uchi
 11. Do barai uchi
 12. Taihazushi uchi

 

OMOTE

 1. Tachiotoshi
 2. Tsubawari
 3. Tsukizue
 4. Hissage
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no Shita
 10. Ichirei
 11. Neya no Uchi
 12. Hosomichi

 

KAGE

 1. Tachiotoshi
 2. Tsubawari
 3. Tsukizue
 4. Hissage
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no Shita
 10. Ichirei
 11. Neya no Uchi
 12. Hosomichi

 

CHUDAN

 1. Ichiriki
 2. Oshizume
 3. Midaredome
 4. Ushirozue (Zen and Go)
 5. Taisha
 6. Kengome
 7. Kirikake (or Kikkake)
 8. Shin Shin
 9. Raiuchi
 10. Yokogiridome
 11. Haraidome
 12. Seigan

 

SAMIDARE1. Ichi monji
2. Ju monji
3. Kodachi otoshi
4. Mijin (omote)
5. Mijin (ura)
6. Gan tsubushi

 

  RAN AI

 1. Odachi  no Ran-Ai
 2. Kodachi no Ran-Ai

 

 GOHON NO MIDARE1. Tachi otoshi no midare
2. Sakan no midare
3. Kengome no midare
4. Kasumi no midare
5. Shamen no midare

 

OKUDEN

1. Sengachi
2. Tsuki dashi
3. Uchi tsuke
4. Kote dome
5. Hiki tsute
6. Kote garami
7. Jutte
8. Mikaeri
9. Aun
10. Uchiwake
11. Suigetsu
12. Sayu dome