kenjutsu

 

Kasumi Shinto Ryu

Les noms des Kata sont les suivants:
Odachi :
1. Ai suri (Sa)
2. Ai suri (Yu)
3. jû
4. Chibarai
5. Sarin
6. Uke kaeshi
7. Nitô ai
8. Suri komiKodachi :
9. Inchû
10. Uke nagashi
11. Miuki dome
12. Tsuki dashi