Iaido

Omori Ryu : Shoden (1ère série)

 1. Shohatto
 2. Sato
 3. Uto
 4. Atarito
 5. Inyoshintai
 6. Ryuto
 7. Junto
 8. Gyakuto
 9. Seichuto
 10. Koranto
 11. Inyonshintai Yakute
 12. Bato
Hasegawa Eishin Ryu : Chuden (2ème série)

 1. Yoko Gumo
 2. Tora Issoku
 3. Ina Zuma
 4. Uki Gumo
 5. Yamashita Oroshi
 6. Iwanami
 7. Uroko Gaeshi
 8. Nami Gaeshi
 9. Taki Otoshi
 10. Nuki Uchi
Okuden Suwari Waza : Okuden (3ème série assis)

 1. Kasumi
 1. Sune Gakoi
 2. Tozume
 3. Towaki
 4. Shiho Giri
 5. Tanashita
 6. Ryozume
 7. Tora Bashiri
Okuden Tachi Waza : Okuden (3ème série debout)

   1. Yukiture
   2. Ren Tatsu (Tsure Dachi)
   3. Somaguri
   4. Sodome
   5. Shinobu
   6. Yukichigai
   7. Sode tsuri Gaeshi
   8. Moniri
   9. Kabezoe
   10. Uke Nagashi
   11. Oikake Giri
   12. Ryoshikitsure
   13. Itomagoi

En plus de l’école de réference pour notre étude nous abordons également les écoles suivantes au fur et à mesure de la progression:

Keishi ryu : (utilisé en complément du travail du début)

  1. Mae-goshi
  2. Muso-gaeshi
  3. Mawari gaki
  4. Migi no Teki
  5. Shiho
Zen nihon iaido renmei Toho: (contient plusieurs kata d’un intérêt éducatif certain)

 1. Maegiri
 2. Zengogiri
 3. Kiriage
 4. Shihogiri
 5. kissakigaeshi
Shinto munen Ryu :Enseigné par M° Mitsuzuka, (reconstitué par lui)

semble être aussi appelé Hosoda ryu

(permet un travail de bunkai très

intéressant)
1. Iwa Nami
2. Ukifune Gaeshi
3. No Arashi Gaeshi
4. Utsu Semi
5. Matsu Kaze
6. Zangetsu Hidari
7. Zangetsu Migi
8. Dotoh Gaeshi
9. Raitoh Gaeshi
10. Yoh Toh
11. In Toh
12. Inazuma Gaeshi

Toyama ryu : (comme approche de tameshi giri)

 1. Mae No Teki
 2.  Migi No Teki
 3. Hidari No Teki
 4. Ushiro No Teki
 5. Chokuzen No Teki
 6.  Ushiro Mae No Teki
 7. Hidari Migi Mae No Teki
 8. Itto Dodan