Armes parallèles

Uchida Tanjo Jutsu :

Les noms des Kata sont les suivants

:
1. Kote uchi (Sa)*
2. Kote uchi (Yu)*
3. Sutemi
4. Kuri tsuke
5. Uchiro zue
6. Suigetsu (Sa)
7. Suigetsu (Yu)
8. Shamen (Sa)
9. Shamen (Yu)
10. Kobushi kudaki
11. Sune kudaki
12. Irimi

*(Sa) gauche (Yu) droite

 Ishin ryu       KUSARIGAMA JUTSU
Omote:
ishiki,

soemi,

hagaeshi,

mugan,

jumonji,

furikomi zen,

furikomi go,

iso no nami,

tatsumi no maki (maki otoshi), midokorozume,

ukibune (ukifune),

sodegarami

Ura:
ishiki,

soemi,

hagaeshi,

mugan,

jumonji,

furikomi zen,

furikomi go,

iso no nami,

tatsumi no maki (maki otoshi), midokorozume,

ukibune (ukifune),

sodegarami

Oku:
mae,

ushiro,

hidari,

migi,

yariai jo,

yariai ge

Ikkaku ryu JUTTE JUTSU
Omote:
uken, saken, zanken,

keageken,

ichiranken,

irimiken,

ippuken,

meateken,

utoken,

gorinken,

isseiken,

kasumiken

Ura:
uken,

saken,

zanken,

keageken,

ichiranken,

irimiken,

ippuken,

meateken,

utoken,

gorinken,

isseiken,

kasumiken

 Ittatsu Ryu     HOJO JUTSU

(n’est pas enseigné)

Ge:
ichimonji haya nawa, hagai tsuke haya nawa, hitoe hishi nawa,

shin hagai tsuke nawa,

ya hazu nawa,

sumi chigai nawa,

shin tombo nawa,

happo karami nawa,

yagura hishi nawa

Chu:
hishi haya nawa,

hishi nawa,

jumonji nawa,

bajo hagai tsuke nawa,

tombo nawa,

shin futae hishi nawa,

shin kiko nawa,

yagura hishi nawa

Jo:
jumonji haya nawa,

jumonji nawa,

jutae hishi nawa,

kiko nawa,

age maki nawa,

shin hagai tsuke nawa,

munawari hitoe,

hishi nawa,

kiri nawa